പ്രിയംവദ ഗോപാൽ

കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്കൽറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സ്റ്റഡീസ് പ്രൊഫസർ. ചർച്ചിൽ കോളേജിലെ ഫെല്ലോ. കൊളോണിയൽ, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സ്റ്റഡീസ്, സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ക്രിട്ടിക്കൽ റെയ്‌സ് സ്റ്റഡീസ്, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷക. Literary Radicalism in India: Gender, Nation and the Transition to Independence, The Indian English Novel: Nation, History and Narration, Insurgent Empire: Anticolonial Resistance and British Dissent തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.