ആമിന കെ.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്​ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ ജേണലിസം ആൻറ്​ മാസ്​ കമ്യൂണിക്കേഷൻ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥി.