ലിപിൻ പൗലോസ്

എഴുത്തുകാരൻ. ഉണ്ണി ആറിന്റെ കഥകളെക്കുറിച്ച്​ കഥാപരിസരങ്ങൾ എന്ന പഠനഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.