ജയപ്രകാശ് എ.

തൃശൂരിലെ നെടുപുഴ ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് പോളിടെക്‌നിക് കോളജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ