ഡോ. സലീമ ഹമീദ്

എഴുത്തുകാരി, കാനഡയിൽ ഫാമിലി ഡോക്ടർ.