നാസർ മുതുകാട്​

കഥാകൃത്ത്​, നോവലിസ്​റ്റ്​. ‘പെണ്ണൊരുത്തി’ എന്ന നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ബഹ്​റൈനിൽ പ്രവാസിയായി കഴിയുന്നു.