ഹോമി കെ. ഭാഭ

പോസ്​റ്റ്​ കൊളോണിയൽ പഠനത്തിലെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും ഉത്തരാധുനിക ചിന്തകനും. ഹാർ​വാർഡ്​ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസർ. നേഷൻ ആൻറ്​ നരേഷൻ, ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ, ഓൺ കൾച്ചറൽ ചോയ്​സ്​, കോസ്​മോപൊളിറ്റനിസംസ്​ എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ ​​​​​​​