അജയ്​കുമാർ എം.

കഥാകൃത്ത്​, തിരക്കഥാകൃത്ത്​, സംവിധായകൻ. ‘കോമരം’, ‘കുടചൂടുന്നവർ’ എന്നീ ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്​തു. സഹകരണബാങ്ക് ജീവനക്കാരനാണ്.