വിഷ്ണുപ്രിയ വി.വി.

കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. വിവിധ കോൺഫറൻസുകളിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇക്കണോമിക്‌സ്, ഹെൽത്ത് ഇക്കണോമിക്‌സ്, ദലിത് രാഷ്ട്രീയം എന്നീ​ മേഖലകളിൽ പഠനം നടത്തുന്നു.