ആദിത്യ നിഗം

പ്രൊഫസർ, സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡെവലപിങ്ങ് സൊസൈറ്റീസ്, ന്യൂ ഡൽഹി. The Insurrection of Little Selves: The Crisis of Secular Nationalism in India(2006), Power and Contestation: India Since 1989 with Nivedita Menon (2007), After Utopia: Modernity, Socialism and the Postcolony(2010), Desire Named Development(2011), Decolonizing Theory: Thinking Across Traditions(2020) എന്നീ കൃതികളുടെ രചയിതാവ്