അനസ് തരകൻ

ഗവേഷകൻ, കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്ന് എം.ഫിൽ പൂർത്തിയാക്കി.