ഗ്രേസി

കഥാകൃത്ത്, അധ്യാപിക. പടിയിറങ്ങിപ്പോയ പാർവ്വതി, ഭ്രാന്തൻപൂക്കൾ, കാവേരിയുടെ നേര്, മൂത്രത്തീക്കര, ഗ്രേസിയുടെ കഥകൾ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പൂച്ച, പറക്കും കാശ്യപ്, രണ്ടു ചരിത്രകാരന്മാരും ഒരു യുവതിയും, പനിക്കണ്ണ് തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികളാണ്.