പാബ്ലോ നെരൂദ

ചിലിയൻ കവിയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു. ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും വായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത കവികളിൽ ഒരാൾ.