ജോണി ജി. വടക്കേൽ

അധ്യാപകൻ, വിവർത്തകൻ. The Inside Logic of English, English Teaching - The Constructivist Paradigm, English Infused Malayalam (വിവർത്തനം) എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.