ഹരി⠀

കവി, അധ്യാപകന്‍, ജി എച്ച് എസ് എസ് ചിറ്റൂര്‍, പാലക്കാട്.