ഡോ. മല്ലിക എം.ജി.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ.