ജോസ് ദീപക് ടി.ടി

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകശാലയില്‍ ഇൻറർനാഷണല്‍ റിലേഷന്‍സ് ആന്‍ഡ് പൊളിറ്റിക്‌സ് ബിരുദാനന്തര വിദ്യാര്‍ത്ഥി. സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസര്‍ച്ച് ബോര്‍ഡ് (SERB) പ്രോജെക്ടില്‍ ഇന്റേണ്‍.