മനുഷ്യപുത്രൻ

തമിഴ് കവി, എഡിറ്റർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ. എസ്. അബ്ദുൽ ഹദീമ് എന്നാണ് യഥാർഥ പേര്. 22 സമാഹാരങ്ങളിലായി മൂവായിരത്തിലധികം കവിതകളെഴുതി.