അബ്ദുൾ നാസിർ

സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകൻ, സ്വയം സംരഭകൻ. 2014-18 കാലയളവിൽ നാല് തവണ കാൻസറിനെ അതിജീവിച്ചു.