മേധ രേഖ

കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജിൽ എം.എസ്സി ഫിസിക്സ് വിദ്യാർഥി.