സ്​റ്റെല്ല മാത്യു

കവി. വയനാട്ടിലെ സെൻറ്​ കാതറൈൻസ് ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപിക. എന്റെ മുറിവിലേക്ക് ഒരു പെൺപ്രാവ് പറക്കുന്നു എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.