പി.പി. രാമചന്ദ്രൻ

കവി, അധ്യാപകൻ, നാടകപ്രവർത്തകൻ. ലളിതം, കാണെക്കാണെ, രണ്ടായി മുറിച്ചത്, കാറ്റേ കടലേ, പി.പി. രാമചന്ദ്രന്റെ കവിതകൾ​ എന്നിവ പ്രധാന കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ.