ചാൾസ്​ സിമിക്​

സെർബിയൻ- അമേരിക്കൻ കവി. പാരിസ്​ റിവ്യൂവിന്റെ സഹ പോയട്രി എഡിറ്ററായിരുന്നു. The World Doesn't End എന്ന സമാഹാരത്തിന്​ 1990ൽ കവിതയുള്ള പുലിറ്റ്​സർ സമ്മാനം നേടി. 2023 ജനുവരി ഒമ്പതിന്​ മരിച്ചു.