ഡോ. ശോഭ പി.വി.

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ ജോയിൻറ്​ രജിസ്ട്രാറും സെന്റർ ഫോർ വിമൻസ് സ്റ്റഡീസിൽ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പറുമായിരുന്നു.