മുത്തുറാസാ കുമാർ

കവി, കഥാകൃത്ത്​. സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരൈ ജില്ലയിൽ ചോഴവന്താൻ തെൻകരയിൽ ജനനം. പിടിമൺ, നീർച്ചുഴി, ഈത്ത് എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.