ഡോ. വി. ജി. അനിൽജിത്ത്

സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌, സു​ശ്രുത ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ ഓഫ്​ പ്ലാസ്​റ്റിക്​ റി കൺസ്​ട്രക്​ടീവ്​ ആൻറ്​ ഈ​സ്​തെറ്റിക്​ സർജറി (SIPRAS), എലൈറ്റ്​ മിഷൻ ആശുപത്രി, തൃശൂർ