വിബിൻ ചാലിയപ്പുറം

കവി. മദ്രാസ്​ ഐ.ഐ.ടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഒറ്റവെയിൽ ചില്ലകൾ, പൂപ്പൽ എന്നീ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.