സജിത്ത്​ എം.എസ്​.

കഥാകൃത്ത്​, വിവർത്തകൻ. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവേഷക വിദ്യാർഥി. കൽക്കി, പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ, ശിവകാമിയിൻ ശപഥം എന്നീ നോവലുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു.