അനീഷ്​ ഹാറൂൺ റഷീദ്​

കവി. കേരള എക്​സൈസ്​ വകുപ്പിൽ പ്രിവൻറീവ്​ ഓഫീസർ. ഈയാംപാറ്റകളുടെ ആകാശം, പപ്പ പക്ഷി എന്നീ കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.