റോഷ്​നി പദ്​മനാഭൻ

കേരള സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥി. പഠിച്ചുതീരാത്ത പാഠങ്ങൾ: ഡി.പി.ഇ.പിയുടെ പരിണതിയും പരിമിതിയും എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.