കെ. ബി. ഫൈസൽ

എറണാകുളത്ത് തീരദേശ പോലീസ് ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്​.