ഷിജീഷ് യു.കെ.

റവന്യൂവകുപ്പ് ജീവനക്കാരൻ. നടുവണ്ണൂർ അക്ഷര കോളേജിലെ അധ്യാപകനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു.