എൻ.ജി. നയനതാര

മാധ്യമപ്രവർത്തക, കവി, എഴുത്തുകാരി. എന്റെ പൂക്കളും നീയും, അപു ആറ്​ ബി എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.