സെബാസ്​റ്റ്യൻ

കവി. പാട്ടു കെട്ടിയ കൊട്ട, ഇരുട്ടുപിഴിഞ്ഞ്​, സെബാസ്​റ്റ്യന്റെ കവിതകൾ, ​പ്രതി ശരീരം, കൃഷിക്കാരൻ, എ. അയ്യപ്പന്റെ സമ്പൂർണ കവിതകൾ (എഡിറ്റർ) എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.