സാലിഹ് അമ്മിനിക്കാട്

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സർവകലാശാലയിലെ ദ സെൻറർ ഫോർ ദ സ്​റ്റഡി ഓഫ്​സോഷ്യൽ സിസ്​റ്റത്തിൽ (സി.എസ്.എസ്​) ഗവേഷണ വിദ്യാർഥി. മതം/മതവിജ്ഞാനം/ ലിംഗപരമായ ബന്ധങ്ങൾ- വ്യവഹാരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര/നരവംശശാസ്ത്ര ആലോചനകളിലാണ് ഗവേഷണം.