അലൻ ഷുഹെെബ്

നിയമ വിദ്യാർഥി. പന്തീരാങ്കാവ്​ മാവോവാദി കേസിൽ യു.എ.പി.എ ചുമത്തപ്പെട്ട്​ ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു.