രാധിക സനോജ്​

കവി, വിവർത്തക. തൃശൂർ നടവരമ്പ്​ ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്​കൂൾ അധ്യാപിക. മായ്​ച്ചും വരച്ചും, ഇരുട്ടിൽ ഒരു മഴപ്പക്ഷി എന്നീ കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.