ഡോ. രസ്ന എം.വി.

ഗവേഷക, എഴുത്തുകാരി. ഇംഗ്ലിഷ് സാഹിത്യത്തിൽ, കൾചറൽ സ്റ്റഡീസ് സ്​പെഷലൈസേഷനായി തെയ്യം വിഷയമാക്കി പിഎച്ച് ഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.