ഫൈസ് അഹമ്മദ് ഫൈസ്​

ഉറുദു കവി, കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരി. പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ. 1984 നവംബർ 20ന് ലാഹോറിൽ വച്ച് മരിച്ചു.