ഡോ. ശ്രീസൂര്യ തിരുവോത്ത്

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സോഷ്യൽ വർക്ക് വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ. ശാന്തിനികേതൻ വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീപഠനത്തിൽ പിഎച്ച്​.ഡി.