പ്രൊഫ. സി.പി. രാജേന്ദ്രൻ

ബംഗളൂരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിലെ അഡ്​ജൻക്​റ്റ്​​ പ്രൊഫസർ. പാലിയോ സീസ്​മോളജി, ജിയോ ഫിസിക്​സ്​ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്​ധൻ. Earthquakes of the Indian Subcontinent: Seismotectonic Perspectives (കുശല രാജേന്ദ്രനോടൊപ്പം) എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.