ഡോ. ശ്രീകല മുല്ലശ്ശേരി

എഴുത്തുകാരി, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ. അത്തരം സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.