സവിത എൻ.

കഥാകൃത്ത്​, കവി. ബംഗളൂരുവിൽ എയറോസ്​​പേയ്​സ്​ എഞ്ചിനീയറിങ്​ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.