സന്തോഷ് പാല

കവി, എഴുത്തുകാരൻ, എഞ്ചിനീയർ. ന്യൂയോർക്കിൽ ഐ.ടി. മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. കമ്യൂണിസ്​റ്റ്​ പച്ച, കാറ്റുവീശുന്നിടം എന്നീ പുസ്​കങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.