ഡോ. ആർ. ഐ. പ്രശാന്ത്

അധ്യാപകൻ, ഭാഷാ-സാഹിത്യവിമർശന സംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു. തീയേ എരിഹ (കഥാപഠനം ) എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.