റിസ്വാന ബി.

മങ്കട ഗവ. ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിൽ സൈക്കോളജി വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ. ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് അഭയാർഥികളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പിഎച്ച്.ഡി. റഫ്യൂജി പഠനം, എഡ്യക്കേഷനൽ സൈക്കോളജി, അക്കാദമിക് പോളിസി മേക്കിങ്, സോഷ്യോ- കൾചറൽ സൈക്കോളജി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു.