ഡോ. അഞ്​ജു ലിസ്​ കുര്യൻ

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് (ICSSR) പോസ്​റ്റ്​ ഡോക്​ടറൽ ഫെല്ലോ, സ്​കൂൾ ഓഫ്​ ഇൻറർനാഷനൽ റിലേഷൻസ്​ ആൻറ്​ പൊളിറ്റിക്​സ്​, എം.ജി. യൂണിവേഴ്​സിറ്റി, കോട്ടയം.