സാജൻ ജോസ്

സ്വതന്ത്ര സിനിമാ സംവിധായകൻ. ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു. കാലിഫോർണിയയിൽ സോഫ്​റ്റ്​വെയർ എഞ്ചിനീയർ.