കെ. അനുശ്രീ

എസ്‌.എഫ്‌.ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്​. സംസ്​കൃത സർവകലാശാല പയ്യന്നൂർ സെൻററിൽ എം.എ വിദ്യാർഥി.