ദേവേന്ദ്ര കുമാർ. എ

വിവർത്തകൻ. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ സൂരൻകുടി ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പ്രകടനകലകൾ, തമിഴ് സിനിമ, ജാതിയത തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഗവേഷണം.